18 SEP 2017
zdielať:

Všeobecné podmienky


Obchodné podmienky a Reklamačný poriadok sú vypracované v zmysle platných zákonov Slovenskej republiky, ako zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákon 18/2018 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov a Občiansky zákonník.


1. Vymedzenie pojmov

 • Predávajúci – prevádzkovateľ internetového obchodu www.parter.sk
 • Kupujúci / zákazník – fyzická, alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
 • Tovar - akýkoľvek produkt z ponuky internetového obchodu www.parter.sk
 • Kúpna cena tovaru (ďalej len cena) – cena uvedená pri každom tovare v €. Cena tovaru je konečná.
 • Predávajúci je platcom DPH.
 • Dodacia doba – doba od odoslania záväznej objednávky po prebranie tovaru kupujúcim.


2. Objednávka, kúpno-predajná zmluva

 • Objednávka vzniká na základe jej záväzného potvrdenia v závere procesu objednávania tovaru a slúži ako návrh kúpno-predajnej zmluvy (ďalej len zmluva).
 • Objednávka je predávajúcim prijatá do 24 hodín.
 • Potvrdenie príjmu objednávky bude kupujúcemu zaslané potvrdzujúcim e-mailom, ktorého súčasťou je aj rekapitulácia objednávky.
 • K uzatvoreniu zmluvy dochádza potvrdením príjmu objednávky predávajúcim.
 • V prípade objednania väčšieho množstva tovaru kontaktuje predávajúci kupujúceho telefonicky za účelom potvrdenia objednávky.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť, alebo zmeniť objednávku v prípade, že sa daný tovar už nevyrába, nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena. V prípade, že takáto situácia nastane, predávajúci informuje o tejto skutočnosti kupujúceho.


3. Zrušenie objednávky

 • Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu do 30 dní od jej odoslania, ak už nebol objednaný tovar odoslaný.
 • Objednávku je možné zrušiť prostredníctvom e-mailu predaj@parter.sk alebo telefonicky na +421 (0)31 770 5056
 • Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť číslo objednávky uvedené v potvrdzujúcom e-maily.
 • Zrušením objednávky nie sú kupujúcemu účtované žiadne poplatky.


4. Odstúpenie od zmluvy

 • V zmysle ustanovenia § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z.o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy bolo predávajúcemu odoslané  najneskôr v posledný deň 30-dňovej zákonnej lehoty.
 • Predávajúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal. Tým sa rozumie zaplatená kúpna cena, náklady na dopravu, dodanie a poštovné (avšak len náklady najlacnejšieho z ponúkaných spôsobov doručenia) ako i všetky ostatné náklady. Predávajúci nie je povinný nahradiť spotrebiteľovi, náklady na vrátenie tovaru. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vzniká predávajúcemu právo na náhradu škody.
 • V prípade odstúpenia od zmluvy podľa  obchodných podmienok, je kupujúci povinný tovar vrátiť najneskôr do 30 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy odoslaním, alebo odovzdaním tovaru na adresu:

Ing.Michal Mederly PARTER, Dolná č.5, 927 01 Šaľa

Tovar neposielajte na dobierku, takýto tovar nepreberáme.

V súlade s ustanovením § 7 ods.6. Zákona č. 102/2014 Z.z.o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho , nemôže kupujúci (spotrebiteľ), odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho.

 


5. Cena tovaru, platobné podmienky

 • Cena tovaru je konečná pre maloobchodný predaj a je uvedená v € pri každom tovare.
 • Pri veľkoobchodnom predaji u zmluvných odberateľov je cena nezáväzná a vzťahujú sa na ňu Všeobecné rabatové podmienky
 • Kupujúci garantuje nákup tovaru za cenu, ktorá je pri tovare uvedená v čase záväzného objednania tovaru.
 • Doba platnosti cenovej ponuky platí do vypredania zásob.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru v prípade, že došlo k výraznej zmene dodávateľských podmienok alebo cien tovaru. O tejto skutočnosti je predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto situáciách oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 • Kupujúcemu nie sú účtované žiadne poplatky za využitie prostriedkov komunikácie.


6. Spôsob platby

 • Kupujúci platbu uskutoční nasledovnými spôsobmi:
 1. pri prevzatí tovaru na pobočke Slovenskej pošty- platba dobierkou
 2. .pri prevzatí tovaru od kuriéra prepravnej spoločnosti -  platba dobierkou
 3. Vopred dodávateľovi na základe vystavenej predfaktúry
 • V prípade objednania tovaru v hodnote presahujúcej 300 € je možné od kupujúceho požadovať zálohovú platbu na účet predávajúceho. Kupujúcemu je v tomto prípade vystavená a na jeho e-mail odoslaná zálohová faktúra. Zálohová faktúra nie je daňovým dokladom. Originál faktúry je kupujúcemu dodaný spolu s tovarom. Kupujúci platbu uhrádza na účet predávajúceho SK86 3100 0000 0042 3003 9718 . Ako variabilný symbol je nutné zadať číslo objednávky. Ak po úhrade zálohovej platby kupujúcim dôjde k zmene alebo zrušeniu objednávky či už zo strany kupujúceho, alebo predávajúceho a táto zmena objednávky spôsobila, že kupujúci zálohou zaplatil vyššiu sumu ako je cena zmenenej objednávky, predávajúci garantuje vrátenie tohto finančného rozdielu na účet kupujúceho, z ktorého predávajúci platbu prijal.


7. Dodacie podmienky

 • Dodacia doba tovaru je spravidla od 1 do 3 dní
 • Dodacia doba tovaru, ktorý sa nenachádza na sklade je maximálne 14 dní.
 • Kupujúci je povinný uviesť úplnú a správnu dodaciu i fakturačnú adresu.


8. Spôsob dopravy

 • Slovenská pošta - objednaný tovar je kupujúcemu zaslaný formou dobierky prostredníctvom Slovenskej pošty.
 • Špedícia, 123kuriér, SDS, TOPTRANS
 • Dovozom dodávateľa na miesto určenia - tento spôsob je potrebné vopred dohodnúťs dodávateľom


9. Preberanie tovaru

 • Kupujúci je povinný tovar prebrať.
 • Kupujúci je povinný ihneď po prebraní tovar skontrolovať.
 • Kupujúcemu sa odporúča skontrolovať prípadné poškodenie prepravného obalu tovaru.
 • Pokiaľ prepravný obal tovaru javí známky poškodenia, kupujúci tovar nepreberie alebo preberie s výhradou (do dokladu o prevzatí tovaru je potrebné uviesť „PREBERÁM S VÝHRADOU“).
 • V prípade, že je tovar pri preberaní poškodený alebo neúplný, kupujúci je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu telefonicky na +421 (0)31 770 5056 alebo e-mailom na predaj@parter.sk
 • Predávajúci dodá kupujúcemu spolu s tovarom všetky potrebné doklady: faktúru, záručný list od výrobcu (v prípade, že je súčasťou tovaru).
 • Kupujúci získava vlastnícke práva k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.


10. Neprebratie tovaru

 • V prípade, že je tovar vrátený Slovenskou poštou, ako nedoručený, bez zavinenia tejto skutočnosti predávajúcim, bude kupujúci kontaktovaný za účelom dohody na ďalšom postupe.
 • Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu všetky preukázateľné náklady spojené s neprebratím alebo prípadným opätovným zaslaním tovaru.


11. Záručná doba, reklamácie

 • Zákonom stanovená záručná doba na tovar je 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak.
 • Začína plynúť dňom prebrania tovaru kupujúcim a predlžuje sa o dobu, počas ktorej sa tovar nachádza v záručnej oprave.
 • Záručná doba sa vzťahuje iba na tovar zakúpený a zaplatený u prevádzkovateľa internetového obchodu www.parter.sk
 • Podrobnejšie informácie sú kupujúcemu dostupné v Reklamačnom poriadku.


12. Profil kupujúceho – „Môj účet“

 • Je prístupný ihneď po registrácii v časti „Môj účet“.
 • Súčasťou profilu je história objednávok, ktoré kupujúci uskutočnil na stránkach obchodu spolu s možnosťou vytlačenia starších faktúr.
 • Pozostáva z osobných údajov, ktoré boli zadané pri registrácii. Tieto údaje je možné kedykoľvek zmeniť.
 • Obsahuje informácie o zľavách, ktoré môže kupujúci uplatniť pri nákupe.
 • Kupujúcemu je umožnené nadefinovať si rôzne doručovacie adresy.
 • Profil umožňuje prihlásiť alebo odhlásiť zasielanie noviniek, ktoré kupujúceho informujú o aktuálnych akciách a novinkách.


13. Ochrana osobných údajov

 • V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov sú údaje, ktoré kupujúci poskytne predávajúcemu prostredníctvom objednávkového formulára alebo pri registrácii, použité výlučne pre potrebu predávajúceho a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.
 • Údaje slúžia na vystavenie faktúry, zaslanie tovaru kupujúcemu a komunikáciu s kupujúcim.
 • V prípade fyzickej osoby ide o nasledovné údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, e-mail, telefóne číslo.
 • V prípade právnickej osoby ide o nasledovné údaje: meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, e-mail, telefóne číslo.
 • Zmeny registračných údajov si kupujúci realizuje samostatne, prostredníctvom zmien vo svojom užívateľskom profile alebo e-mailom na predaj@parter.sk
 • Kupujúci má právo predávajúceho požiadať o odstránenie svojich registračných údajov e-mailom na predaj@parter.sk
 • Podľa § 23 zákona č. 18/2018 Z.z. sa predávajúci zaväzuje, že na žiadosť kupujúceho vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.
 • Odoslaním záväznej objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas na dobu neurčitú so zhromažďovaním informácií o ňom a o jeho objednávkach za účelom ich využitia pri uplatňovaní možných zliav kupujúcim.


14. Varovanie

Varovanie pre osoby, ktoré objednávajú tovar na cudzie adresy. Objednaním tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.parter.sk uzatvára kupujúci kúpno-predajnú zmluvu a je právne stíhateľný. Každý počítač z ktorého je objednávka realizovaná je možné identifikovať a požadovať náhradu škody vrátane ďalších nákladov (náklady na identifikáciu pre odbor informatiky Polície SR).


15. Záverečné ustanovenia

 • Predávajúci si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov a to bez súhlasu kupujúceho. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená ich umiestnením na internetovej stránke www.parter.sk. Neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok Reklamačný poriadok a informácie o prevádzkovateľovi v časti Kontakty.
 • Potvrdením objednávky kupujúci prehlasuje, že sa pred jej potvrdením oboznámil s Obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi.


16. Orgán štátneho dozoru

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA  ( SOI )
Staničná č.9, 950 50 Nitra
Tel: +421 37 7720216

 

0 komentárov

POŠTOVNÉ A BALNÉ ZDARMA

Pri nákupe nad €500.00

PORADENSTVO

v oblasti zavlažovacích systémov

PRAVIDEĽNÉ ŠKOLENIA

pre realizačné firmy a projektantov

hunterindustries.com
IRIMON, spol. s.r.o.
hydrawise.com
ANTELCO
SENNINGER
TECHMAR
LightPro