18 SEP 2017
zdielať:

Reklamačný poriadok


1. Kontrola tovaru pri preberaní

 • Kupujúci je povinný prebraný tovar ihneď skontrolovať. Dodatočné reklamácie týkajúce sa množstva a druhu tovaru nebudú predávajúcim akceptované.
 • Kupujúcemu sa odporúča skontrolovať prípadné poškodenie prepravného obalu tovaru.
 • Pokiaľ prepravný obal tovaru javí známky poškodenia, kupujúci tovar nepreberie alebo preberie s výhradou (do dokladu o prevzatí tovaru je potrebné uviesť „PREBERÁM S VÝHRADOU“).
 • O poškodenom alebo neúplnom tovare je kupujúci povinný predávajúceho bezodkladne informovať telefonicky na +421 (0)31 770 5056 alebo e-mailom na parter@parter.sk


2. Záručné podmienky

Zákonom stanovená záručná doba je 24 mesiacov. Začína plynúť dňom prebrania tovaru kupujúcim a predlžuje sa o dobu, počas ktorej sa tovar nachádza v záručnej oprave.

Pre uplatnenie záručnej reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s kompletným a hygienicky nezávadným vráteným tovarom zaslať predávajúcemu nasledujúce náležitosti:

 • Správne vyplnený reklamačný protokol
 • Kópiu faktúry
 • Záručný list od výrobcu (pokiaľ bol pribalený k tovaru)

Záruka na tovar sa nevzťahuje na vady spôsobené nesprávnym používaním tovaru, jeho mechanickým poškodením, používaním tovaru v nevhodných a agresívnych prostrediach alebo neoprávneným zásahom do tovaru. Zo záruky sú tiež vyňaté vady tovaru spôsobené živelnou pohromou.


3. Reklamácie

 • Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu ihneď. V zložitých prípadoch do troch pracovných dní.
 • Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.
 • Reklamácia je vybavená do 30 dní od prevzatia kompletného reklamovaného tovaru predávajúcim.
 • Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.
 • Predávajúci vydá kupujúcemu doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Týmto dokladom je reklamačný protokol s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie. Reklamačný protokol je zaslaný kupujúcemu prostredníctvom e-mailu a aj doporučenou listovou zásielkou.
 • Reklamácia je vybavená: odovzdaním opraveného tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru alebo výmenou tovaru.
 • Ak je reklamácia vyriešená vrátením kúpnej ceny tovaru, predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote 15 dní od rozhodnutia o spôsobe vybavenia reklamácie. Kupujúcemu je vrátená kúpna cena tovaru bezhotovostným prevodom na účet, ktorý si určí kupujúci v reklamačnom protokole, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.
 • Ak je reklamácia vyriešená výmenou tovaru, záručná doba začne plynúť od prevzatia nového tovaru kupujúcim.


4. Neoprávnená reklamácia

 • V prípade neoprávnenej reklamácie je kupujúci povinný predávajúcemu uhradiť všetky preukázateľné náklady vzniknuté jej riešením.
 • V prípade neoprávnenej reklamácie môže kupujúci požiadať predávajúceho o odstránenie vady tovaru. Ide však o „platenú opravu" mimo záručných podmienok. O výške nákladov na opravu bude kupujúci vopred informovaný e-mailom, alebo telefonicky.


5. Nesprávne dodaný tovar

 • Nesprávne dodaný tovar od predávajúceho je možné vrátiť do 7 dní od prevzatia tovaru spolu so všetkými originálmi dokladov, ktoré boli súčasťou tovaru.
 • Tovar zašle kupujúci na adresu predávajúceho.
 • Poštovné náklady hradí v tomto prípade v plnej výške predávajúci.


6. Spôsob zaslania reklamovaného tovaru predávajúcemu

 • Kupujúci zašle tovar predávajúcemu doporučene (v prípade vyššej ceny tovaru ako poistený balík) na vlastné náklady, nie však na dobierku.
 • Reklamovaný tovar musí byť kompletný a zabalený najlepšie v pôvodnom obale.
 • Kupujúci je povinný zaslať predávajúcemu nasledujúce náležitosti: kópiu faktúry; správne vyplnený reklamačný protokol a záručný list od výrobcu (pokiaľ bol pribalený k tovaru).
 • Tovar musí byť riadne vyčistený, nepremočený a hygienicky nezávadný.
 • Kupujúci zodpovedá za vhodne zvolený prepravný obal, ktorý zabráni prípadnému porušeniu tovaru počas prepravy.
 • Reklamovaný tovar zasiela kupujúci na adresu: PARTER - ZÁVLAHOVÉ SYSTÉMY, Dolná 5, Šaľa, 927 01

  7. ARS.  Alternatívne riešenie sporov.

      Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na parter@parter.sk) ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva.  

      Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS 

       subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

       V zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. informujeme spotrebiteľa o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom  systému ARS .  Zákon o ochrane spotrebiteľa č.250/2007 Z.Z. §10a) odsek 1) písmeno k).

       Subjektom ARS je orgán ARS uvedený  v odseku 2)Zákona č. 391/2015 Z.Z. o ARS a oprávnená právnická osoba  zapísaná v zozname podľa §5 ods.2) .  /§3) os.1) písm. c) Slovenská obchodná inšpekcia  (okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finač. služieb./

       Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi

       spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.

       Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

7.1. RSO.  Riešenie sporov online.

        Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 

8. Orgán štátneho dozoru

            SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA  ( SOI )

            Staničná č.9, 950 50 Nitra

            Tel: +421 37 7720001


V prípade nedodržania Reklamačného poriadku je predávajúci oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru k reklamačnému konaniu. Predávajúci neručí za poškodenia tovaru vzniknuté prepravcom. Na poškodenie tovaru prepravcom sa záruka nevzťahuje.

0 komentárov

POŠTOVNÉ A BALNÉ ZDARMA

Pri nákupe nad €500.00

PORADENSTVO

v oblasti zavlažovacích systémov

PRAVIDEĽNÉ ŠKOLENIA

pre realizačné firmy a projektantov

hunterindustries.com
IRIMON, spol. s.r.o.
hydrawise.com
ANTELCO
SENNINGER
TECHMAR
LightPro