Reklamačný poriadok

1. Kontrola tovaru pri preberaní

 • Kupujúci je povinný prebraný tovar ihneď skontrolovať. Dodatočné reklamácie týkajúce sa množstva a druhu tovaru nebudú predávajúcim akceptované.
 • Kupujúcemu sa odporúča skontrolovať prípadné poškodenie prepravného obalu tovaru.
 • Pokiaľ prepravný obal tovaru javí známky poškodenia, kupujúci tovar nepreberie alebo preberie s výhradou (do dokladu o prevzatí tovaru je potrebné uviesť „PREBERÁM S VÝHRADOU“).
 • O poškodenom alebo neúplnom tovare je kupujúci povinný predávajúceho bezodkladne informovať telefonicky na +421 (0)31 770 5056 alebo e-mailom na parter@parter.sk

2. Záručné podmienky

Zákonom stanovená záručná doba je 24 mesiacov. Začína plynúť dňom prebrania tovaru kupujúcim a predlžuje sa o dobu, počas ktorej sa tovar nachádza v záručnej oprave.

Pre uplatnenie záručnej reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s kompletným a hygienicky nezávadným vráteným tovarom zaslať predávajúcemu nasledujúce náležitosti:

 • Správne vyplnený reklamačný protokol
 • Kópiu faktúry
 • Záručný list od výrobcu (pokiaľ bol pribalený k tovaru)

Záruka na tovar sa nevzťahuje na vady spôsobené nesprávnym používaním tovaru, jeho mechanickým poškodením, používaním tovaru v nevhodných a agresívnych prostrediach alebo neoprávneným zásahom do tovaru. Zo záruky sú tiež vyňaté vady tovaru spôsobené živelnou pohromou.

3. Reklamácie

 • Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu ihneď. V zložitých prípadoch do troch pracovných dní.
 • Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.
 • Reklamácia je vybavená do 30 dní od prevzatia kompletného reklamovaného tovaru predávajúcim.
 • Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.
 • Predávajúci vydá kupujúcemu doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Týmto dokladom je reklamačný protokol s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie. Reklamačný protokol je zaslaný kupujúcemu prostredníctvom e-mailu a aj doporučenou listovou zásielkou.
 • Reklamácia je vybavená: odovzdaním opraveného tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru alebo výmenou tovaru.
 • Ak je reklamácia vyriešená vrátením kúpnej ceny tovaru, predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote 15 dní od rozhodnutia o spôsobe vybavenia reklamácie. Kupujúcemu je vrátená kúpna cena tovaru bezhotovostným prevodom na účet, ktorý si určí kupujúci v reklamačnom protokole, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.
 • Ak je reklamácia vyriešená výmenou tovaru, záručná doba začne plynúť od prevzatia nového tovaru kupujúcim.

4. Neoprávnená reklamácia

 • V prípade neoprávnenej reklamácie je kupujúci povinný predávajúcemu uhradiť všetky preukázateľné náklady vzniknuté jej riešením.
 • V prípade neoprávnenej reklamácie môže kupujúci požiadať predávajúceho o odstránenie vady tovaru. Ide však o „platenú opravu" mimo záručných podmienok. O výške nákladov na opravu bude kupujúci vopred informovaný e-mailom, alebo telefonicky.

5. Nesprávne dodaný tovar

 • Nesprávne dodaný tovar od predávajúceho je možné vrátiť do 7 dní od prevzatia tovaru spolu so všetkými originálmi dokladov, ktoré boli súčasťou tovaru.
 • Tovar zašle kupujúci na adresu predávajúceho.
 • Poštovné náklady hradí v tomto prípade v plnej výške predávajúci.

6. Spôsob zaslania reklamovaného tovaru predávajúcemu

 • Kupujúci zašle tovar predávajúcemu doporučene (v prípade vyššej ceny tovaru ako poistený balík) na vlastné náklady, nie však na dobierku.
 • Reklamovaný tovar musí byť kompletný a zabalený najlepšie v pôvodnom obale.
 • Kupujúci je povinný zaslať predávajúcemu nasledujúce náležitosti: kópiu faktúry; správne vyplnený reklamačný protokol a záručný list od výrobcu (pokiaľ bol pribalený k tovaru).
 • Tovar musí byť riadne vyčistený, nepremočený a hygienicky nezávadný.
 • Kupujúci zodpovedá za vhodne zvolený prepravný obal, ktorý zabráni prípadnému porušeniu tovaru počas prepravy.
 • Reklamovaný tovar zasiela kupujúci na adresu: PARTER - ZÁVLAHOVÉ SYSTÉMY, Dolná 5, Šaľa, 927 01

7. Orgán štátneho dozoru

            SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA  ( SOI )

            Staničná č.9, 950 50 Nitra

            Tel: +421 37 7720001

V prípade nedodržania Reklamačného poriadku je predávajúci oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru k reklamačnému konaniu.

Predávajúci neručí za poškodenia tovaru vzniknuté prepravcom. Na poškodenie tovaru prepravcom sa záruka nevzťahuje.

0,00 €
Nákupný košík Košík
položky: 0

Sortiment

V e-shope je 1191 produktov
Cenník závlahy HUNTER
Cenník osvetlení

Katalóg hunter

Hunter Golf

NOVINKY E-MAILOM

  zľavy, akcie to všetko na Váš e-mail, prihláste sa ešte dnes!  

Odhlásiť sa